Botany Bay Beach

Botany Bay, SC

Photo © copyright by David Whiteman.