Botany Bay Road

Charleston, SC

Photo © copyright by David Whiteman.