The Nittany Lion Shrine

Penn State University

Photo © copyright by David Whiteman.